Cuib A

Pedigree Enya
Pedigree Akiyama

Akahana

Akahana

Akahana

Akiyo

Akiyo

Akiyo

Akahana

Akiyama

Akiyo

Arashi

Akahana

Akahana

Akiyama

Akiyama

Akiyo

Akiyo

Arashi

Arashi

Pui Akita Inu

Pui Akita Inu

Pui Akita Inu

Pui Akita Inu

Pui Akita Inu

Pui Akita Inu

Pui Akita Inu

Pui Akita Inu

Pui Akita Inu

Pui Akita Inu

Pui Akita Inu